Tro cốt là gì? Nên lưu giữ tro cốt tại nhà hay không?

Tro cốt là gì? Có nên lưu giữ tro cốt tại nhà hay không?